نرم افزار حسابداری فراپیام 1105 views

 

اطلاعات سیستم حسابداری مالی

 • کدینگ مالی در سیستم یکپارچه فراپیام جهت تعریف حساب های در یک ساختار درختی تا ۸ لایه پیش بینی شده که عناوین و طول کد هر لایه توسط کاربر قابل تعریف و تنظیم می باشد . کد حساب می تواند اتوماتیک توسط سیستم و یا به صورت دستی توسط کاربر تنظیم گردد .
 • چهار جدول تفضیلی شناور (unique) به صورت جداگانه پیش بینی شده که عنوان هر جدول و طول کد آن توسط کاربر قابل تنظیم  بوده و هر جدول تفصیلی می تواند گروه بندیهای متفاوتی را شامل شده که امکان تعریف گروه در هر جدول نیز نامحدود می باشد.
 • هر جدول تفصیلی ، خود می تواند دارای یک ساختار درختی ۵ لایه ای باشد.
 • آخرین لایه تعریف شده در ساختار درختی حسابها در هر سحطحی می تواند با یک یا چند گروه از جهار جدول تفصیلی ارتباط داشته باشد. این ارتباط بر اساس گروه های تفصیلی قابل تعریف است .
 • چهار جدول تفصیلی علاوه بر امکان ایجاد ارتباط با حسابها ، دارای امکان ارتباط خطی فی مابین خود نیز می باشند . یکی از کاربر های این ارتباط خطی بین تفصیلی ها ، تفکیک نمودن پیمانکاران پروزه ای مختلف از یکدیگر می باشند .
 • امکان تعریف مشخصه های یک حساب از جمله کد ، عنوان فارسی و انگلیسی ، ماهیت و نوع حساب ، وضعیت حساب(فعال / غیر فعال ) و عطف پذیر بودن ، ستون ارزی و مقداری ، کنترل اعتبار و بودجه و همچنین ارتباط با گروه های تفصیلی و فیلد های اختیاری و کمکی که بر اساس این فیلد ها نیز ابزار search و گزارشگیری وجود دارد .
 • امکان تعریف مشخصه های یک تفصیلی همانند امکان تعریف حساب با نضمام اطلاعات تکمیلی نظیر آدرس ، تلفن ، موبایل ، کد پستی ، پست الکترونیک ، استان و شهرستان و همچنین ایجاد سقف اعتبار جهت کنترل مانده در زیر سیستم ها ی خاص مرتبط شده و فقط در آن زیر سیستم فعال باشد .
 • امکان تعریف سند الگو و نمونه جهت کپی کردن آنها در فضای اطلاعات سند حسابداری .
 • در سیستم حسابداری مالی امکان تعریف جداول بودجه به صورت فصلی (۴ ستون ) و ماهانه (۱۲ ستون ) وجود دارد .
 • امکان تعریف جداول تسهیم هزینه و همچنین معرفی مبانی تسهیم که شامل ضریب ، مانده حساب و مقدار می باشد . سند تسهیم هزینه نیز توسط سیستم مکانیزه ثبت خواهد شد.
 • جهت ارسال و صدور اسناد حسابداری از زیر سیستم های (خزانه ، انبار ، فروش، حقوق و دستمزد و .. ) فضایی تحت عنوان پیش نویس اسناد پیش بینی شده که ابتدا سند زیر سیستم ها در این فضا ایجاد  شده و پس از بررسی توسط مسئول مالی در صورت تأیید به فهرست اسناد حسابداری اضافه خواهد شد و در صورت ابطال به زیر سیستم مربوطه جهت تغییرات و اصلاح مجدد ، ارجاع می شود .
 • ابزاری مناسب برای دسته بندی حسابها و همچنین گروه بندی دسته حسابها جهت اخذ گزارشات صورت های مالی .
 • امکان تعریف جداول تبدیل ارز برای حساب های ارزی .
 • فضای سند حسابداری متناسب با نیاز مشتری ، در فضای مدیریت سیستم قابل تنظیم بوده ، بدین معنا که یک سند حسابداری علاوه بر اجزاء متداول و استاندارد دارای فیلد های کمکی و همچنین ستونهای نظیر ارز مقدار ، شماره عطف، تاریخ و فیلد های اختیاری و … می باشد  که این ستونها بر حسب نیاز ، قابلیت فعال و یا غیر فعال کردن توسط کاربر را دارا می باشند .
 • جهت افزایش کنترل های داخلی ، اسناد حسابداری دارای ۳ وضعیت موقت (یادداشت) ، ثبت اولیه و ثبت نهایی می باشند ک امکان تغییر ، حذف ، چاپ ، درج و شماره گذاری و همچنین صدور اختتامیه در هر یک از این وضعیت ها توسط مدیر سیستم قابل تنظیم می باشد.
 • ارائه امکانات بسیار وسیع در زمان ثبت اسناد حسابداری از جمله : تعریف کدینگ حساب و تفصیلی ، تعریف گروه های تفصیلی و ارتباط آن با حساب های معین ، جداول تبدیل ارز ، فهرست درختی حسابها ، فراخونی اسناد نمونه ، ایجاد سند نمونه ، کپی سند حسابداری ، درج بین اسناد نمونه ، ایجاد سند نمونه ، کپی سند حسابداری ، درج بین اسناد ، ایجاد شرح استاندارد ، تراز اتوماتیک سند ، مشاهده و الصاق ضمائم سند به صورت مکانیزه ، گزارشات سیستم و…
 • صدور سند سود و زیان ، اختتامیه ، انتقال دوره و صدور سند افتتاحیه دوره بعد بصورت مکانیزه انجام می پذیرد . در هنگام صدور سند و زیان ، ابزار معرفی فعالیت های سازمان و انتصاب سر فصل حساب سود و زیان به فعالیت ها جهت صدور سند سود و زیان به تفکیک فعالیت های سازمان نیز پیش بینی گردیده است .
 • امکان ایجاد دفاتر مالی نامحدود و همچنین دوره های مالی نامحدود از دیگر ویژگی های نرم افزار می باشد . شما می توانید اطلاعات مالی چند شرکت با ساختار متفاوت را همزمان روی یک server نگهداری و بر اساس آن گزارشات مدیریتی را استخراج  نمایید.
 • امکان تجمیع و ارسال اسنا حسابداری از یک دفتر (دوره مالی) به سایر دفاتر به همراه امکانات گاربردی جهت اصلاح اطلاعات .
 • امکان انتخاب کد حساب در محیط ورود اطالاعات اسناد حسابداری به سه روش شامل : الف – نمایش فهرستی . ب- نمایش درختی .ج- نمایش آخرین لایه کدینگ به همراه ابزار فیلتر .
 • امکان چاپ اسناد حسابداری با استفاده از ابزار طراحی چاپ به روش های گوناگون و به فرم مرکب یا ساده در سطوح مختلف حساب یا تفصیلی .
 • گزارشات حسابداری در ۴ طبقه طراحی شده که شامل گزارشات مدیریتی ، گزارشات مالی ، گزارشات حسابداری و سایر گزارشات می باشد. گزارشات مدیریتی شامل گزارش صورت های مالی ، گزارشات ماتریسی ، گزارش تجمیعی و مقایسه ای بوده که در بحث تجمیع و مقایسه می توان اطلاعات ۵ سال مالی را اخذ نمود .
 • در گزارش ماتریسی کاربر می تواند در سطر درختی تعریف شده انتخاب نماید . سطح حساب نیط در این گزارش قابل انتخاب می باشد. (گروه ، کل معین و …) . لازم به ذکر است که این گزارش جهت کنترل پروزه و بهای تمام شده از کاربرد بسیار زیادی برخوردار است .
 • گزارشات مالی شامل گزارش دفاتر روزنامه ، دفتر حساب ، دفتر تفصیلی ، گزارش دفتر بودجه ، صورت بودجه ، انحرافات بودجه ، تراز آزمایشی چهار و شش و هشت ستونی با احتساب گردش های مقداری و ارزی ، آنالیز ماهانه حساب و گزارش عملکرد مراکز و … می باشد .
 • گزارشات حسابداری شامل اسناد حسابداری ، سند ماهانه ، گردش سنواتی یک حساب که امکان گزارش گردش یک حساب تا ۵ سال مالی برای کاربر را مهیا می کند ، گزارش آنالیز عملکرد ، تجزیه سنی مانده حساب ، کنترل مانده با ماهیت و کد های مشابه و روابط کدینگ حساب با جدوال تفصیلی می باشد .
 • در کلیه گزارشات سیستم ابزار فیلتر گذاری بر اساس کلیه فیلد های اطلاعاتی  سیستم پیش بینی شده است .
 • امکان حرکت لایه ای در گزارشات مختلف و مرور حساب ها و عملیات از بالا به پایین و برعکس جهت جستجو در اطلاعات آماری و حتی اطلاعات جزء نیز پیش بینی شده است .
 • امکان ارسال اطلاعات (export) به محیط Html،Access، Text، Excelو DBF پیش بینی شده است .
 • ابزار انتقال اطلاعات مالی بین دفاتر مختلف (replication) و همچنین ابزاری جهت تجمیع اسناد برای تهیه صورت های مالی تلفیقی نیز پیش بینی شده است .
 • ابزار فرم ساز جهت طراحی کلیه فرم های چاپی مورد نیاز برای گزارشات و همچنین فرم های عملیاتی (Report Builder)
 • علاوه بر گزارشات معرفی شده ، ابزار گزارش ساز مدیریت به عنوان یک (Report Generator) نیز در اختصار می باشد.
 • امکان تعریف مجوزهای کاربران با محدوده های دسترسی معین و مشخص در سطح منو، فرم و رکورد. مدیر سیستم می تواند کاربران را در بخش های خاصی از سیستم و برای رکوردهای خاص از اطلاعات محدود نماید.
 • طراحی سیستم تحت شبکه و با مدیریت بانک های اطلاعاتی sql server تحت سیستم عامل windows می باشد.
 • سیستم به صورت full keyboard support طراحی شده، بدین معنا که در کلیه قسمت های ورود اطلاعات بدون استفاده از mouse می توان اطلاعات را ثبت نمود.

 

 • امکان حوزه های مالی : امکان ایجاد تنظیمات حوزه های مالی مختلف در یک هولدینگ و تفکیک فعالیت های مالی در حوزه های گوناگون .

 

 • تنظیم دفاتر : این ابزار امکان ادغام و سرجمع اسناد حسابداری را به منظور درج در دفاتر رسمی به صورت روزانه یا ماهیانه فراهم می آورد. از امکانات موجود در این ابزار میتوان به گزارشات سرجمع اشاره کرد که امکان تهیه گزارش از دفاتر روزنامه و کل در سطوح گوناگون را در اختیار کاربر قرار میدهد.

 

مرور حساب : این ابزار گزارشگیری علاوه بر نمایش  سطح به سطح حساب ها امکان دسترسی مستقیم  به محیط سند و ویرایش آنرا فراهم میکند.

 

 • دریافت اسناد حسابداری از فایل: این امکان به منظور ورود اسناد حسابداری به سیستم از طریق فایل هایی با فرمتهای مختلف از جمله اکسل می باشد.

                     مدیریت کالا و انبار    

 • در سیستم یکپارچه فراپیام مدیریت انبار به چهار خش بخش تقسیم بندی شده است :اداره دریافت(کنترل کیفیت) –سیستم انبار –سیستم حسابداری انبار –فرمولاسیون محصول(BOM ( وبرنامه ریزی تولید .
 • امکان تعریف ساختار کدینگ کالا در ۸لایه به صورت درختی که طول کد لایه ها . عناوین هرلایه توسط کاربر قابل تعریف است.
 • امکان تعریف انبارها به صورت نامحدود .
 • امکان تعریف کالای مشابه وجایگزین در زمان ایجاد کدینگ کالا وامکان جایگزینی کالای مشابه در زمان صادره انبار.
 • سیتم انبار فر اپیام یک امکان منحصر به فر د برای کاربران خود در جهت مدیریت چند بعدی کالاهای خود در انبار پیش بینی کرده است .
 • در این سیستم مفهومی به نام ویژگی در ۴سطح قرار داده شده است که کاملا عمومی بوده و با توجه به نیازهای هر سازمان تعیین می شود.
 • اگر سازنده قطعه را برای یک شرکت فروشنده قطعات ،ویژگی ۱در نظر بگیریم ،کاربر این سیستم می تواند کلیه گزارشات را انبار از جمله به تفکیک سازنده قطعه هم دریافت نمایند .رنگ ،سایز وابعاد کالاها از دیگر موارد استفاده میتواند باشد.
 • در کدینگ کالاها اقلام اطلاعات زیر پیش بینی شده است :کد کالا،عنوان فارسی وانگلیسی کالا ، مشخصات کالا، شماره فنی ،واحد شمارش فنی کالا،واحد شمارش فرعی ۱وفرعی ۲کالا،ضرایب تبدیل فرعی ۱وفرعی ۲ به واحد اصلی ،کد طبقه کالا جهت تعیین روش نرخ گزاری ،نوع،بارکد وآدرس کالا در انبار ،حداقل موجودی ،نقطه سفارش ،حداکثر موجودی ونقطه سفار ش،انبارهای مرتبط،آیا کالا سفارش پذیر می باش یا خیر وارتباط با ویژگی های کالا
 • در نرم افزار انبار فراپیام مفهوم سریال کالا نیز در نظر گرفته شده است .در برخی صنایع، کالا دارای شماره سریال می باشد که امکان ردیابی در سیستم خدمات پس از فروش یا کنترل موجودی بر اساس شماره ها امکان پذیر است .جهت نگهداری سریال کالاهای وارده به انبار یا صادره از آن ،جدول جداگانه ای پیش بینی شده است.
 • امکان تعریف انواع رسید وصادره براساس قواعد خاص مانند رسید خرید وصادره برگشت از خرید ،صادره فروش ورسید برگشت از فروش و …..که سیستم نسبت به این فرآیند ها دارای هوشمندی های تعریف شده می باشد.
 • اداره دریافت شامل عملیات ذیل می باشد :کدینگ محل نگهداری کالا،رسید موقت ،حواله خروج کالا ،حواله نمونه آزمایشگاه ،پاسخ واح آزمایشگاه وگزارشات. پس از آنکه کالایی به درب کارخانه می رسد قبل از آنکه کالا به انبار های اصلی شرکت منتقل شود از طریق اداره دریافت (واحد کنترل کیفیت)وارد انبار قرنطینه شده ورسید موقت صادره می شود پس از نمونه بردار یوتایید واحد آزمایشگاه در ارتباط با کیفیت کالای دریافتی ،رسید دائم انبار تبدیل شده وجزء موجودی کالای انبار محسوب می گردد.در صورتی که کالای مورد تایید قرار نگیرد ،حواله خروج اتوماتیک صادر خواهد شد.
 • امکان تعریف اول دوره انبار ،رسید ،صادره وکنترل موجودی کالا براساس انبار ،ویژگی های کالا وشماره های سریال آنها.
 • محاسبه موجودی به صورت online با توجه به تاریخ ،زمان ثبت رسید وصادره وردیف ها .
 • امکان مشاهده موجودی در فهرست کالاهای کلیه فرآیندهایی که در آنها امکان انتخاب کد کالا وجود دارد.
 • امکان درخواست خرید کالا وتایید آن جهت برنامه ریزی خرید نیز پیش بینی شده است .در فضای رسید انبار می توان با استفاده از درخواست خرید های تایید شده ،اطلاعات رسید انبار را فراخانی نمود.
 • در فضای رسید انبار ها وامکانات ذیل پیش بینی شده است :ورود ا طلاعات بر اساس کد کالا ،شماره فنی وبارکد کالا،پیش بینی تفصیلی های ۲و۳و۴ جهت مدیریت پروژه ومراکز تهیه وهزینه ،امکان تعریف هزینه های جانبی خرید کالا وتسهیم هزینه های جانبی در  فضای رسید انبار جهت محاسبه دقیق بهای تمام شده کالای خریداری شده ،امکان فراخانی اطلاعات رسید انبار از فضاهای رسید موقت اداره دریافت و درخواست خرید ،تعیین تاریخ انقضاءکالا ،ورود کالا بر اساس واحد اصلی وفرعی ،تعیین شماره سریال کالاهای وارده به انبار و…………………
 • امکان مشاهده مقادیر ومبالغ مربوط به موجودی ،جمع رسید وجمع رسید وجمع صادره (نهایی و لحظه ای )، با حرکت بر روی ردیف های رسید وصادره( stock assistant)
 • امکان دسترسی به موجودی کالاها در هنگام چاپ رسید وصادره (نهایی ولحظه ای)
 • کلیه فرم های عملیاتی سیستم مثل رسید وصادره انبار دارای سه وضعیت مختلف می باشند :سند موقت ،ثبت اولیه ،ثبت نهایی .امکان تغییر ،حذف وچاپ سند در سه وضعیت فوق توسط مدیر سیستم قابل تعریف وتغییر می باشد.
 • امکان تعریف درخواست کالا انبار به همراه اطلاعاتی همچون کد انبار ،واحد درخواست کننده،نوع درخواست ،شماره دستور ساخت ،شماره قرار داد ،نحوه تحویل کالا ،کد پروژه وسایر اطلاعات مورد نیاز وهمچنین امکان تایید درخواست کالا ومقداری تعیین شده توسط مدیریت نیز پیش بینی شده است.
 • امکان ردیابی درخواست کالاهای تحویل نشده ودرخواست خرید های خریداری نشده ویا خرید ناقص .
 • در فضای صادره انبار ابزارها وامکانات ذیل پیش بینی شده است :تعریف انواع صادره انبار با توجه به نیاز شرکت ،ورود اطلاعات بر اساس کد کالا ،شماره فن وبارکد کالا ،پیش بینی تفضیلی های ۲و۳و۴ جهت مدیریت مراکز هزینه وپروژه ها،امکان تعریف اطلاعات کامل بارنامه ،محل کالا،امکان فراخوانی اطلاعات صادره انبار از فضاهای درخواست قطعه از طریق زیر سیتم خدمات پس از فروش و……………………
 • تعیین تاریخ مصرف کالاهای صادره شده ،ورود اطلاعات کالا بر اساس واحد اصلی وفرعی ،تعیین شماره سریال کالاهای صادره انبارو……………..
 • جلوگیری از منفی شدن کاردکس انبار به صورت لحظه ای ودر کلیه فرآیندهای کاهنده موجودی مانند:درج صادره انبار،خذف رسید انبار،ابطال رسید انبار،احیاء صادره انبار ،تغیر تاریخ رسید وصادره و………….(در این صورت منفی شدن کاردکس در انجام عملیات ،کاربر شمایی از کاردکس انبار را با فرض انجام شدن عملیات مشاهده میکند وجایگاهی که کاردکس منفی می شود را می تواند بررسی نماید)
 • امکان نرخ گذاری صادره های انبار به روش های متداول FIFO ومیانگین متحرک یه همراه شناسایی رسیدها وصادره های مرجوعی وتعیین نرخ آنها با توجه به صادره ها ورسید های مرجع.
 • امکان نرخ گذاری صادره های انبار از نوع مرجوعی به صورت دستی یا اتوماتیک به انتخاب کاربر .
 • امکان تعدیل نرخ رسید انبار ومحاسبه مجدد نرخ صادره های انبار تحت تاثیر آن و ارائه گزارش تعدیل .
 • پیش بینی موجودی قابل تحویل کالا علاوه بر موجودی فیزیکی کالا جهت کنترل کاملا دقیق در هنگام اخذ  سفارش از مشتری یا تحویل کالا به گیرنده آن.(کالای رزرو شده)
 • امکان ردیابی کالا بر اساس یک Batch Number یا شماره خاص در کلیه محیط های سیستم انبار .
 • امکان عملیات انبار گردانی شامل تعریف انبار گردانی ،تک انبار گردانی ،شمارش های اول،دوم ونهایی ،مرود اطلاعات شمارش به سیستم ودر نهایت تهیه لیست مغایرت انبار گردانی وتولید سند تعدیل انبار.
 • امکان تعریف فرمول استاندارد یک محصول در فرمولاسیون محصول .در این بخش مواد اولیه لازم برای تولید یک محصول به همراه نرخ ها ،در صد ترکیب ودیگر مشخصات تعیین می شوند تا از این فرمول در برنامه ریزی تولید استفاده گردد.
 • امکان تعریف یک Batch تولیدی در برنامه رز تولید وگردش پیدا کردن مواد اولیه در صادره های مصرف ومحصول در رسید تولید به همراه دریافت گزارشات کنترل مواد اولیه وموجودی پای کار.
 • امکان ارسال اطلاعات تعدادی از انبار وسپس جذب اطلاعات وارد شده به سیتم حسابداری انبار از طریق replication، پیش بینی شده است.
 • امکان صدور سند حسابداری انبار برای رسید ها وصادره های ریالی شده .
 • در پایان دوره مالی عملیات انتقال دوره وانتقال موجودی به دوره بعد توسط سیستم انجام می شود.
 • امکان اخذ گزارشات متنوع همچون :گزارش نقطه سفارش کالا،گزارش وارده کالا به تفکیک رسید انبار ،انبار وکالا ،انبار ودهنده کالا ،……….، گزارش مصرف کالا ،گزارش گردش کالا ،کاردکس کالا ،عملکرد مراکز جهت محاسبه مصرف واقعی کالا در مراکز هزینه با احتساب رسید های مرجوعی از مراکز ،گزارش موجودی به تفکیک انبار وتجمعی انبارها،اقلام راکد انبار،خرید فصلی ،آنالیز انبار ،لیست مقایسه ای خرید،درخواست کالا ،درخواست خریدو……………..
 • امکان طراحی گزارش های مورد درخواست (Report generator)امکان مدیرت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران.
 • امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط های نرم افزاربا استفاده از ابزار جستجوی هوشمند وهمچنین ابزار فیلتر گذاری در کلیه گزارشات سیستم .
 • امکان ارسال اطلاعات (Export)به محیط های DBF,Text ,HTML,Access,Excel
 • امکان ورود اطلاعات کلیه بخش ها بصورت همزمان در فضاهای شبکه LAN
 • امکان طراحی فرمت وچیدمان گزارشات خروجی سیستم توسط کاربر.
 • نرم افزار با زبان Full Oriented,Delphi نوشته شده است وبانک اطلاعاتی آن SQL می باشد.
 • امکان دسترسی همزمان به اجزاء مختلف سیستم از بخش های دیگر نرم افزار (Multi Tasking)
 • سیستم به صورت full keyboard supportطراحی شده وبدین معناست که در کلیه بخشهای ورود اطلاعات بدون نیاز به استفاده از Mouse می توان اطلاعات کامل را وارد سیستم نمود.
 • امکان ایجاد ونگهداری اطلاعات چند شرکت با ساختار های مختلف به صورت همزمان روی سیستم .

 

              سیستم فروش

 • در سیستم فروش فراپیام مکانیزم های مختلفی جهت صدور فاکتور پیش بینی شده است .فاکتور می تواند بر اساس فراخوانی حواله فروش سیستم انبار،سفارش مشتری ،پیش فاکتور ،قرارداد و یا حتی مستقیما بدون هیج پیش نیازی به صورت مستقیم صادر گرددوبا توجه به امکاناتی که تحت عنوان فرآیندهای سیستم فروش در بخش مدیریت سیستم پیش بینی شده مکانیزم های فوق برای هر شرکت به صورت جداگانه تعریف وقابل استفاده می باشد.
 • تعریف نرخ فروش کالا وخدمات بر اساس گروه مشتریان ،استان وشهرستان،نوع فروش ،نحوه پرداخت ،مقدار ،تاریخ وبه تفکیک کد کالا و ویژگی وهمچنین افزایش نرخ های فروش بر اساس تمام عوامل لالا به صورت درصدی از مبلغ یا رقم ثابت وحتی ترکیبی از هر دو روش پیش بینی شده است.
 • فضای تعریف ونگهداری اطلاعات مشتریان وفروشندگان (تفصیلی یک) شامل :کد،نام،استان،شهرستان،منطقه ،تلفن همراه ،پست الکترونیک ،نوع مشتری ،کد شناسایی ،ناحیه ،سقف اعتبار وسایر اطلاعات………….
 • امکان تعریف اطلاعات بازاریابها شامل :کد بازاریاب ،نام ،آدرس ،تلفن ،گروه،منطقه عملکرد،کد حسابداری وتفصیلی جهت صدور سند حسابداری وضریب پورسانت به تفکیک کد مشتری ،نوع کالا ویا خدمات وگروه مشتریان با شرط تاریخ ومیزان فروش.
 • تعریف عوامل افزاینده وکاهنده فاکتور فروش از جمله هزینه های حمل ونقل ،تجمیع عوارض ومالیات بر ارزش افزوده (VAT)و انواع تخفیف ها جهت اعمال در فاکتور های فروش ومرجوعی .در محاسبه عوامل فاکتور می توان با استفاده از ضریب ثابت ،ضریبی از مقدار ویا درصدی از مبغ به تفکیک گروه مشتریان ،نام استان ،نام شهر ،شرط مقدار ،کد کالا ونحوه پرداخت عمل کرد وکد حسابداری وتفصیلی ها را جهت صدور سند حسابداری معرفی نمود.
 • تعریف تخفیف ردیفی فروش بر اساس کد کالا ،ویژگی های کالا واطلاعات مشتریان وامکان تخصیص کد حسابداری و تفصیلی جهت صدور سند حسابداری .
 • امکان تعدیل حساب مشتری در شرایطی که به هر دلیل نیاز به اصلاح حسابداری مشتری بدون تغییر در اطلاعات فاکتور های فروش .
 • امکان صدور پیش فاکتور به همراه اطلاعاتی همچون نوع فروش ،بازاریاب ،نوع پیش فاکتور ،محل وتاریخ تحویل ،تاریخ اعتبار ،ریز اطلاعات کالا ومبال غ ریالی آن جهت فراخوانی اتوماتیک پیش فاکتور در محیط فاکتور فروش وحواله فروش کالا .
 • امکان تنظیم قراردادهای فروش کالا وخدمات به همراه اطلاعاتی همچون کد کالای فروش رفته ،مقدار،مبلغ ،درصد تخفیف ،مبلغ تخفیف،حداقل وحداکثر تعداد کالاهای قرارداد ،نوع قرارداد،هزینه حمل ،نحوه تحویل کالا،نحوه پرداخت وجه قرارداد،تضمین ها،تعهدات و الحاقیه قراردادها که در صورت تعدیلات روی قرار داد مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ثبت اطلاعات مربوط به سفارشات تایید شده مشتریان جهت برنامه ریزی فروش وصدور حواله انبار ودر نهایت ثبت فاکتور فروش یا تنظیم قرارداد.
 • امکان کنترل موجودی پس از کسر رزرو کالا تجت تاثیر سفارشات تایید شده وتحویل نشده به مشتری می باشد ،وجود دارد.
 • امکان کنترل سقف اعتبار مشتری قبل از صدور فاکتور وهمچنین ثبت پیغام های پایان فاکتور به همراه کلیه عوامل افزاینده وکاهنده ،تخفیف ردیفی وسایر امکانات پیش گفته جهت سهولت کاربر در محیط فاکتور فروش ومرجوعی .
 • ثبت اطلاعات مربوط به فاکتورهای مرجوعی بر اساس فاکتور فروش مربوطه ویا بصورت مستقیم .
 • امکان تعریف کالای جایزه برای مشتری در حوزه فروش مویرگی.
 • ثبت کلیه فاکتورهای فروش ومرجوعی وهمچنین سفارش وپیش فاکتور در محیط سیستم به صورت موقت وامکان تبدیل آن به وضعیت فوق توسط مدیر سیستم جهت کاربران مورد نظر .
 • ارسال اطلاعات (export) به محیط DBF,Text,Access,Html,Excel
 • ورود اطلاعات کلیه بخشها به صورت همزمان در فضای شبکه LANویا WAN در صورت وجود بستر مخابراتی پر سرعت .
 • امکان طراحی فرم های عملیاتی ونیز فرمت چاپی وچیدمان گزارشات خروجی سیستم توسط کاربر
 • امکان مدیریت کامل کاربران با در نظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی در سطح منو ، فرم ورکورد به نحوی که هر کاربر فقط اطلاعات مربوط به خود را مشاهده نموده وفاکتور فروش ودفتر دیگر همکاران قابل رویت یا اصلاح نباشد.
 • انتقال اطلاعات بین دفاتر فروش ودفتر مرکزی به وسیله ابزار ارسال ودریافت اطلاعات .
 • گزارشات سیستم در دو بخش اصلی به نام گزارشات مدیریت (Report generator) با امکان طراحی تمام گزارشات مورد نیاز سلزمان وهمچنین گزارشات عمومی با امکان فیلتر گذاری به شرح ذیل در سیستم پیش بینی شده :گزارشات فروش به تفکیک فاکتور ،کالا،خریدار ،انبار،بازاریاب،انبار وخریدار،پورسانت ریالی بازاریاب و…………….
 • گزارش فاکتور مرجوعی به تفکیک ریز فاکتور ،سر جمع فاکتور ،کالا،ریز کالا وسریال،خریدار ،انبار،بازاریاب و………….
 • گزارشات پیش فاکتور به تفکیک ریز پیش فاکتور ،سر جمع پیش فاکتور ،کالا ،خریدر ،انبارو……………
 • گزارش کارت مشتری با شرط نوع تفصیلی ،کد بازار یاب ،مانده اول دوره با لحاظ کلیه چکهای دریافتی ،چکهای وصول شده ،به تفکیک ریز فاکتور و………….
 • گزارشات مقایسه ای در مقاطع سه ماهه وبه تفکیک کالا وخریدار با شرط گروه مشتری ونوع تفصیلی ،گزارش عوامل فاکتور به تفکیک فاکتور وعامل ،خریدار وعامل با لحاظ کردن تمام کسورات واضافات تعریف شده برای فاکتورهای فروش ،فاکتورهای مرجوعی و…………….
 • گزارش مانده طرفهای تجاری با لحاظ مبلغ ووضعیت مانده و گروه مشتری .
 • گزارشات فروش فصلی با احتساب کسورات واضافات به تفکیک کالا وخریدار .
 • گزارشات قراردادهای فروش به تفکیک تمام موارد قید شده در قرارداد از جمله نوع،وضعیت ونحوه پرداخت قراردادو…………..
 • گزارشات سفارشات کالا با لحاظ وضعیت تایید شده ونشده ،ابطال شده ونشده ،به تفکیک ریز سفارش ،سرجمع سفارش و…………
 • گزارش صادره های مرتبط با فاکتورهای فروش به تفکیک صادره های فاکتور شده ونشده وانتخاب نوع صادره انبار و……………..گزارش کالاهای تحویلی با امکان انتخاب فرآیند
 • گزارش کالاهای تحویلی با امکان انتخاب ف رآیند شامل انتخاب سفارش کالا به حواله وسفارش کالا به فاکتور فروش وسفارشات تحویل شده ونشده و…………….
 • گزارش ماتریسی فروش با امکان انتخاب کالا ومشتری ومرتب سازی آن در سطر وستون وبالعکس و………………
 • امکان صدور اسنادحسابداری مربوط به عملیات فروش به صورت خالص وناخالص به صورت مستقیم ویا از طریق محیط پیش نویس اسناد .
 • طراحی سیستم تحت شبکه وبا مدیریت بانک های اطلاعاتی SQL serverتحت سیستم عامل windiws می باشد.
 • سیستم به صورت fullkeyboard support طراحی شده،بدین معنا که در کلیه قسمتهای ورود اطلاعات بدون استفاده از mouse می توان اطلاعات را ثبت نمود.

 

      سیستم پرسنلی وحقوق ودستمزد                                                                                                  

 

سیستم پرسنلی                                                                                                                     

                                                                                                                                 

 • امکان تعریف پرونده پرسنلی شامل مشخصات اصلی شناسنامه ،شماره پرسنلی ،کد ملی ،آدرس ،شماره تلفن ،وضعیت محل سکونت، پست الکترونیک وگروه خونی و………………………
 • امکان تعریف مشخصات تکمیلی شامل وضعیت نظام وظیفه وشرایط استخدام ومشاغل ومهارت های مورد علاقه وامکان ذخیره سازی تصویر وامضاء فرد جهت استفاده در کارتابل اتوماسیون اداری.
 • امکان تعریف مشخصات سازمانی پرسنل شامل تاریخ استخدام ،روش محاسبه حقوق ،مرکز هزینه ،واحدوپست سازمانی ،محل خدمت ،رسته ،قسمت، شیفت ،نوع استخدام ،پایه وگروه فرد .
 • امکان تعریف سوابق تحصیلی ،دوره های آموزشی ،سوابق شغلی دا خل یا خارج سازمان ،آشنایی با زبان های خارجی ومهارت های دیگر.
 • امکان تعریف بستگان پرسنل اعم از خانواده وافراد تحت تکفل.

 

سیستم حقوق ودستمزد

 

 • امکان ایجاد کدینگ اطلاعات پایه وتعیین کد مرجع وقابلیت نمایش آنها.
 • امکان کدینگ سرفصل هاوکدهای محاسباتی ،نوع محاسبه عامل ،میزان رند کردن، نحوه ورود اطلاعات ،سرجمع پذیری ،بیمه پذیری ،بیمه پذیری ومقدار معافیت وتعیین screen layiut مطابق نیاز کاربر وتعریف مشخصات کد حسابداری به تفکیک هر کد جهت سهولت استفاده .کدهای محاسباتی پوشش دهنده کلیه عوامل کسر واضافه حقوق بوده کع در سازمان های مختلف حسب نیاز معرفی می باشد.
 • امکان تعریف زمان های استاندارد محاسباتس شامل تعریف تعداد روزهای ماه،زمان استاندارد کار وزمان استاندارد مرخصی در هرمان.
 • امکان تعریف جداول مالیاتی سالیانه ومحاسبه مالیات بر اساس درآمد ونرخ مالیات.
 • امکان ایجاد احکام متعدد برای پرسنل براساس نیاز سازمان وطراحی انواع فیش حقوق وحکم های کارگزینی به صورت نامحدود ومطابق سلیقه کاربر.
 • امکان معرفی مشاغل موجود در سازمان به همراه مدارک ورشته های مرتبط به هر شغل .
 • امکان معرفی واحدهای سازمانی وپستهای سازمانی و روءساوشرح وظایف هر پست در سازمان.
 • امکان تخصیص عوامل کسور وپرداخت به پرسنل اعم از عوامل زمانی ،مبلغی وامتیازی به صورت جاری ومعوقه .
 • امکان تخصیص وام های مختلف به پرسنل ومشخص نمودن تعداد ومقدار اقساط وام وکسر مبلغ قسط از حقوق به صورت اتوماتیک .
 • امکان تخصیص انواع عیدی به پرسنل بر اساس تعاریف سازمان ،شامل عیدی های مبلغی وزمانی .
 • امکان تخصیص پیش پرداخت یا مساعده به صورت ماهانه به پرسنل .
 • امکان تعیین مرخصی پرسنل به صورت سالانه ومحاسبه مقادیر مصرف شده ومانده.
 • امکان صدور احکام مرخصی به صورت ساعتی وروزانه برای پرسنل .
 • امکان محاسبه پردازش حقوق ومزایای پرسنل به صورت دائم وموقت با قابلیت برگشت پردازش وهمچنین ذخیره سنوات پرسنل.
 • امکان معرفی فرمولها وضرایب دلخواه به عنوان کسور وپردازش وهمچنین ذخیره سنوات پرسنل .
 • امکان معرفی طرف حساب ها وتفصیلی های مالی جهت صدور سند حسا،بداری حقوق بصورت اتوماتیک.
 • امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک به روشهای مختلف به صورت ریز،سر جمع،به تفکیک بدهکار وبستانکار یا هر دومورد،پرسنل ،مرکز هزینه و……………….
 • امکان اصلاح سر جمع درآمد مشمول ومالیات آن ونیز دیگر عوامل سر جمع پذیر جهت محاسبه مجدد.
 • امکان محاسبه وتخصیص مرخصی منفی .
 • امکان کنترل هوشمند تاثیر احکام تایید شده بر روی عوامل ماهانه تخصیص یافته به پرسنل .
 • امکان کنترل هوشمند ورود اطلاعات مرخصی از طریق فرم حکم مرخصی وتاثیر آن روی کارت کارکرد.
 • امکان تعریف تاریخ محاسبات سسیستم وتاریخ شروع معوقه پذیری .
 • امکان تعریف ضریب وفرمولهای محاسبه حقوق در نظام هماهنگ حقوق.
 • گزارش عوامل کسور وپرداخت ماهانه پرسنل ،گزارش مشخصات پرمنده ،گزارش کارت کارکرد ماهانخ پرسنل شامل عوامل با کنترلوبدون کنترل معوقه،گزارش مرخصی های صادره وتایید شده در هر ماه،گزارش محاسبه ذخیرهسنوات پرسنل،گزارش پیش پرداخت به صورت ماهانه ،گزارش حقوق ومزایا وبیمه ومالیات پرسنل،تهیه لیست دریافت اقساط ماهانه وام پرسنل ،گزارش خلاصه درآمد وکسور،امکان طراحی هر نوع گزارش دلخواه وتعریف فرمت چاپی آن توسط کاربر با استفاده از سیستم گزارش ساز پویای فراپیام.
 • امکان تهیه لیست مالیات در هر ماه ،امکان تهیه لیست بیمه در هر ماه وآماده سازی دیسکت بیمه .
 • امکان تهیه لیست حقوق برای بانک وآماده سازی خروجی بانک با فرمت بانکهای مختلف بر اساس نیاز کاربر.
 • امکان فراخوانی اطلاعات از انواع کارت ساعت با فرمت های مختلف به صورت کاملا پویا واتوماتیک وانتقال اطلاعات به سیستم فراپیام.
 • امکان انتقال خروجی کلیه گزارشات به فرمت Access .Excel.HTML
 • طراحی سیستم تحت شبکه وبا مدیریت بانکهای اطلاعاتی SQL Server تحت سیستم عامل windiws میباشد.
 • امکان تعریف مجوزهای کاربران با محدوده های دسترسی معین ومشخص در سطح منو،فرم ورکورد.
 • کاربران را در بخش های خاصی از سیستم وبرای رکوردهای خاص از اطلاعات محدود نماید .
 • امکان طراحی گزارش های مورد در خواست (report generator)
 • امکان طراحی فرمت وچیدمان گزارشات خروجی جهت چاپ توسط کاربر (report builder)

سیستم خزانه داری وجریان وجوه نقد

 • مهمترین ویژگی نرم افزار خزانه داری فراپیام،مدیریت گردش وجوه نقد( cash flow) مبتنی بر منابع ومصارف تعریف شده در سیستم می باشد.
 • مراکز مالی شامل بانک ها،صندوق وتنخواه گردان می باشند که برای هر مرکز مالی نظیر بانک ،۶کد حسابداری معین شامل:حساب موجودی بانک ،اسناد پرداختنی مدت دار،اسناد در جریان وصول ،مجوه در راه ،اسناد پرداختنی تضمینی وطرف حساب تضمینی قابل تعریف تنظیم .
 • در بخش بانک ها امکان تعریف حسابهای بانکی ودسته چکهای مربوط به هر حساب جاری پیش بینی شده ودر هر لحظه می توان چکهای صادر نشده از هر حساب را کنترل نمود.ابزار طراحی فرمت چاپ چک نیز به تفکیک حساب جاری پیش بینی شده ودر هر لحظه می توان چکهاب صادر نشده از هر حساب را کنترل نمود.ابزار طراحی فرمت چاپ چک نیز به تفکیک حساب جاری وجوه دارد.
 • در بخش صندوق وتنخواه نیز امکانات دیگری نظیر سقف پرداخت ودریافت وموجودی صندوق به عنوان یک ابزار کنترلی پیش بینی شده است .
 • انواع کسور در زمان دریافت و پرداخت چک به عنوان عامل کاهنده همچون مالیات تکلیفی وحسن انجام کار و………در مبلغ چک اثر گذار وسند حسابداری مربوط به هر عامل به تفکیک صادر می شوند.
 • منابع ومصارف موسسه بر اساس یک شاختار درختی به همراه کد حسابداری معین مربوطه توسط کاربر قابل تعریف است .این ویزگی این امکان را برای کاربر مهیا می کند تا در زمان درافت ویا پرداخت بتواند چندین منبع ومصرف تعریف شده،صادر می گردد.برای مثال یک چک دریافتی می تواند در حالیکه افزاینده یک منبع خاص است ،بخشی از آن کاهنده یک مصرف باشد ویا یک چک بابت چند نوع مصرف متفاوت پرداخت گردد.
 • پروسه درخواست وصدور چک به صورت مکانیزه در سیستم طراحی شده وعملیات به صورت درخواست چک،تائید اولیه وتائید نهایی می باشد.
 • امکان دریافت وجوه نقد (ارزی/ریالی)چک های عادی ،تضمینی ،انواع سفته واوراق بهادار به همراه مدیریت جداگانه بر انواع وجوه دریافت شده ،پیش بینی شده است.
 • امکان پرداخت وجوه نقد (ارزی/ریالی) چک های عادی ،تضمینی وپرداخت اسناد نزد صندوق به همراه مدیریت برانواع وجوه پرداخت شده ،پیش بینی شده است.در این فضا چاپ چک نیز بر اساس طراحی اولیه انجام شده میسر می باشد.
 • برداشت های بانکی از جمله هزینه های مالی،اقساط تسهیلات دریافتی وواریزهای بانکی و………..قابل تعریف است.
 • امکان جابجایی وجوه از جمله :بانک به بانک،بانک به صندوق ،صندوق به بانک ،صندوق به صندوق ،صندوق به تنخواه ،تنخواه به صندوق وتنخواه به تنخواه.
 • امکان مشاهده گردش یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات به سیستم .
 • امکان انجام عملیات متداول نظیر واگذاری اسناد درافتی ،وصول ،وواخواست ونقد کردن اسناد پرداختنی وتبدیل اسناد عادی نزد صندوق به تضمینی وبالعکس وهمچنینی استرداد اسناد پرداختنی ،ابطال اسناد پرداختنی وتبدیل اسناد عادی نزد صندوق به تضمینی وبالعکس وهمچنین تبدیل اسناد پرداختنی عادی به تضمینی و ابطال سریال چکهای صادر نشده وصورت خلاصه تنخواه وده ها عملیات دیگر از ویژگی های ارزشمند این سیستم هستند.

 

 • امکان تعریف سوابق اسناد دریافتنی وپرداختنی قبل از راه اندازی سیستم جهت ورود اطلاعات آنها به عنوان اول دوره قبل از اجرای نرم افزار.
 • اوراق بهادار وضمانت نامه های بانکی واوراق مشارکت وسهام شرکت های قابل تعریف است.
 • تسهیلات دریافتی از بانک ها وتعریف انواع قراردادهای دریافت وام وفرمولهای محاسبه سود وتاخیر وتقسیط وام وهمچنین محاسبه هزینه های مالی ،تدوین وارائه جدول پرداخت اقساط پیش بینی شده وهمچنین پیش بینی جریمه تجمعی حاصل از تاخیر پرداخت اقساط وام وتفکیک اصل وفرع وام در کلیه محاسبات پیش بینی شده است.
 • مغایرت بانکی با توجه به ورود اطلاعات صورتحساب بانک بصورت دستی ویا دریافت اطلاعات از دیسکت بانک به دو روش دستی ومکانیزه طراحی شده است.
 • در کلیه فرم های دریافت وپرداخت ستون هایی بابت جداول تفصیلی های ۲و۳و۴ از سیستم حسابداری مالی پیش بین شده است که در صورت نیاز به اطلاعات مدیریتی یا اطلاعات تکمیلی می توان از این فیلد های اطلاعاتی کمک گرفت .
 • جداول تبدیل ارز نیز همانند سیستم حسابداری مالی در این سیستم نیز قابل تعریف است.
 • ابزار تنظیمات در سیتم جهت مدیریت مواردذیل:امکان صدور چک روز بدون موجودی ،چک روز پس از تحویل بلافاصله از موجودی کسر شود،چک روز در صورت عدم تحویل از موجودی کسر شود(در غیر این صورت بلوکه می شود)،صدور چک وتحویل آن همزمان باشد،صدور چک فقط از طریق درخواست چک انجام شود.
 • سیستم به صورت full keyboard support طراحی شده،بدین معنا که در کلیه قسمتهای ورود اطلاعات بدون استفاده از miuse می توان اطلاعات را ثبت نمود.
 • امکان ارائه گزارش وجوه نقد(cash flow) وگزارش منابع ومصارف بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی پیش بینی گردیده است.
 • ارائه گزارشات متنوع نظیر:خلاصه گزارشات چکها ،گزارش گردش صندوق،دفتر صندوق ،اسناد نزد صندوق ،اسناد پرداختنی ودرافتنی، دفتر بانک،گردش بانک ،ریز وارده وصادره صندوق به بانک،نقل وانتقالات صندوق،جابجائی وجوه وده ها گزارش دیگر وصورت مغایرت بانکی .
 • امکان اخذ گردش جامع شامل :کلیه چک های دریافتی وپرداختی بهمراه فیلتر گذاری برروی فرآیندهای تعریف شده وهمچنین تاریخ پیش بینی وصول اسناد وجود دارد.در این گزارش ۱۴فرآیند متفاوت شامل چکهای نزد صندوق ،تضمینی نزد صندوق ،واخواستی نزد صندوق ،در جریان وصول،نقد شده ،نزد مشتری ،اخذ شده خرج شده،اخذ شده واخواستی ،سوابق اسناد عادی ،سوابق اسناد تضمینی ،سوابق اسناد واگذار شده ،عادی به تضمینی ،تضمینی به عادی ،اخذ چک واگذار شده و…….پیش بینی شده است.
 • ایجاد پیش نویس اسناد حسابداری وهمچنین صدور وارسال مستقیم سند حسابداری مربوط به عمل یات خزانه داری .
 • امکان ارسال اطلاعات به محیط DBF, Access ,text .Html .Excel
 • ابزار انتقال اطلاعات بین دفاتر (شعب وکارخانه )raplicationنیز پیش بینی شده است.

 

    سیستم تدارکات داخلی

 

 • سیستم تدارکات داخلی ،ابزاری قدرتمند وبا امکانات بسیار متنوع می باشد که در برنامه ریزی ،کنترل ،ردیابی وپی گیری خرید کالا وخدمات مورد نیاز شرکتها وسازمان کاربرد بسیار زیادی دارد که شامل امکانات ذیل می باشد:
 • امکان تعریف فروشندگان کالا وخدمات شرکت به همراه ابزار گروه بندی آنها وهمچنین انتصاب کالاها وگروه های کالای مرتبط با آنها.اطلاعات فروشندگان می تواند با تفضیلی های سیستم الی مرتبط گردد.
 • امکان امتیاز دهی واولویت بندی فروشندگان بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط مدیر واحد تدارکات داخلی شرکت.
 • معرفی کارکنان واحد بازرگانی جهت برنامه ریزی کاری آنها واختصاص سفارش های خرید به هر کدام.این بخش از سیستم با سیستم حقوق دستمزد نیز مرتبط می باشد.
 • امکان ثبت درخواست خرید هایی که از واحد انبار ،مراکز مصرف ویا واحد برنامه ریزی دریافت می شود.در صورتی که شما از سیستم انبار با برنامه ریزی تولید فراپیام استفاده کنید این درخواست خرید اتوماتیک توسطسیستم های مذکور ایجاد وپس از تایید در اختیار واحد تدارک داخلی (بازرگانی)قرار می گیرد.
 • امکان درج (سفارش خرید)بر اساس درخواست خریدهای تائید شده ویا ورود اطلاعات سفارش خرید بصورت دستی توسط اپراتور.ارتباط درخواست خرید به سفارش خرید(چند به یک) می باشد.در زمان درج سفارش خرید روند خرید نیز تعیین می گردد که شامل خرید جزیی ،مناقصه واستعام می باشد.
 • در صورت تائید سفارش خرید توسط مدیر بازرگانی ،مراحل بعدی خرید از جمله استعلام بها انجام پذیر خواهد بود.
 • امکان تعریف فروشندگانی که جهت استعلام بهای یک سفارش خرید انتخاب می شوند. پس از طراحی فرمت چاپی استعلام بها،پرینت آن« اخذ ویا از طریق E-mail برای فروشندگان انتخاب شده ارسال می گردد.در این فضا ابزار ارسال fax از طریق سیستم نیز پیش بینی گردید است.
 • امکان درج پیش فاکتورهای دریافتی از فروشندگان که بابت پاسخ به استعلام بها،دریافت شده است.
 • امکان مقایسه واولویت بندی پیش فاکتورها ی دریافتی وهمچنین رد یا قبول آنها براساس شرایط تدوین شده توسط مدیر بازرگان .در این فضا امکان چاپ گزارش مقایه ای بصورت (ساده)و(ماتریسی )پیش بینی شده است.
 • امکان صدور دستور خرید برای پیش فاکتور های تایید شده.البته ر صورت لزوم امکان درج دستور خرید بر اساس در خواست خرید ویا حتی درج مستقیم پیش بینی شده است.
 • امکان درج فاکتورهای فروش فروشندگان.
 • پس از دستور خرید واعلام به فروشنده ایشان اقدام به ارسال کالا وهمچنین صدور فاکتور آن می نماید که مبنای نرخ گذاری رسید انبار خواهد بود.اضافات وکسورات فاکتور فروشنده که تاثیر مستقیم در بهای تمام شده کالای خریداری شدهدارند نیز پیش بینی شده است.
 • پس از تایید دستور خرید واعلام به فروشنده .ایشان اقدام به ارسال کالاکالا وهمچنین صدور فاکتور آنمی نماید مه مبنای نرخ گذاری رسید انبار در حسابداری انبار خواهد بود .اضافات وکسورات فاکتور فروشنده که تاثیر مستقیم در بهای تمام شده کالای خریداری شده دارند نیز پیش بینی شده است.

 

 

 • امکان برنامه ریزی عملیات خرید براساس فعالیت های استاندارد شده در واح بازرگانی وهمچنین تعریف فرآیندهای الگو.این برنامه ریزی بصورت جداگانه برای هر سفارش خرید قابل تعریف ،ردیابی وپیگیری می باشد.
 • امکان درج اطلاعات برگ ارسال کالا به انبار بر اساس فاکتور برگ ارسال به سه شکل تنظیم می گردد:الف-ارسال به انبار(رسید انبار)ب-ارسال به مرکز هزینه (رسید مستقیم)ج-ارسال به اداره دریافت وکنترل کیفی (رسید موقت)
 • امکان فراخانی اتوماتیک برگ ارسال کالا در هنگام درج انبار در سیستم انبار .
 • امکان درج قراردادهای خرید کالا وخدمات که مبنای نرخ گذاری وارسال کالای فروشنده به انبار خواهد بود.
 • امکان رج اطلاعات برگشت کالا از انبار بر اساس برگشت کالای نامرغوب (حواله خروج کالا)توسط واحد کنترل کیفیت انبار .
 • ابزار ردیابی وپی گیری درخواست خرید های ثبت شده در سیستم.
 • ابزار ردیابی سفارش های خرید وهمچنین پی گیری دستور خریدهای ثبت شده در سیستم براسا کالا ،درخواست خرید ،کارپرداز ،فروشنده و………………………
 • گزارشات کنترلی :کنترل /اخرین وضعیت درخواستهای خرید،کنترل آخرین وضعیت سفارش خرید،کنترل آخرین وضعیت دستورهای خرید،کنترل آخرین وضعیت قراردادهای خرید،کنترل وضعیت عملیاتی ماموران خرید ،کنترل مبلغ مانده فاکتورهای خرید ،کنترل سوابق خرید یک کالا وقیمت آن،کنترل ارسال های بدون فاکتور ،کنترل میزان کالای ارسالی هر فاکتور ،کنترل میزان کالای ارسالی هر قرارداد.
 • گزارشات عملیاتی :درخواست خرید،سفارش خرید،استعلام بها،پیش فاکتور فروشندگان (تعدادی/ریالی)برگ ارسال کالا(تعدادی)، برگشت کالای نامرغوب ،قرارداد خرید.
 • گزارشات برنامه ریزی :گزارش فعالیت های سفارش ،گزارش زمانبندی سفارش……………..
 • امکان طراحی گزارش های مورد درخواست (Report generato )
 • امکان مدیریت کامل کاربران با درنظر گرفتن جزئیات محدوده دسترسی کاربران.
 • امکان جستجوی اطلاعات در کلیه محیط های نرم افزار با استفاده از ابزار جستجوی هوشمند وهمچنین ابزار فیلتر گذاری در کلیه گزراشات سیستم.
 • امکان ارسال اطلاعات (Export) به محیط های Text .Access .Excel.HTML
 • امکان طراحی فرمت وچیدمان گزارشات خروجی سیستم توسط کاربر(Report builder)
 • سیستم به صورت full keyboard support طراحی شده وبدین معناست که در کلیه بخشهای ورود اطلاعات بدون نیاز به استفاده از Mouse می توان اطلاعات را وارد سیستم نمود.

معرفی نرم افزار فروشگاه انلاین:

نرم افزار کسب و کار آنلاین( فروشگاه اینترنتی) ابزاری قدرتمند در توسعه کسب و کار مبتنی بر استانداردهای تجارت الکترونیک و با هدف دسترسی آسان مشتریان و بازار هدف به کسب و کار شما طراحی گردیده است.

امروزه با رشد روزافزون فناوری، شکل تجارت و تعاملات فعالیت‌های تجاری با مشتریان تغییر نموده است. فناوری و به خصوص رونق اینترنت، ایجاد کسب وکارهای جدید و همچنین اعمال تغییر فاحش در مدل کسب و کارهای کنونی باعث شده به توسعه کسب و کار خود روی بیاورند و از مزایای بیشمار آن بهره ببرند. موارد ذکر شده ذیل نمونه ای از مثال های آن می باشد :

 • ارائه ی تصویر بهتر از کسب و کار با حضور پررنگ تر در فضای اینترنت و رسانه های اجتماعی
 • امکان شناسایی سریعتر نیاز های بازار و بالا بودن امکان انطباق‌پذیری با آن
 • ارائه خدمات به صورت ۲۴ ساعته با امکان خرید در هر ساعت از شبانه روز
 • ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان
 • مشتری مداری بسیار بیشتر
 • افزایش سرعت پاسخ دهی به مشتریان
 • کاهش هزینه های سازمانی و عملیاتی در بخش توزیع و فروش
 • گسترش بازار هدف و ارتباط با بازار جهانی و از بین رفتن فاصله های جغرافیایی

 

فروشگاه اینترنتی فراپیام، موتور تولید و طراحی فروشگاه آنلاین بوده که منطبق با قالب اختصاصی شما به همراه قویترین و جدیدترین ابزارهای مطرح در تجارت الکترونیک عرضه می گردد. مشتریان به راحتی شما را یافته ، کالای مورد نظرشان را بررسی و اقدام به خرید می نمایند . اطلاعات فنی و اختصاصی کالاها در کنار عرضه آنها می تواند شما و سازمان شما را به عنوان مرجع تخصصی مطرح نموده و می توانید به مرور زمان به یک Reference تخصصی در موضوع فعالیت خود تبدیل شوید. با بهره گیری از نرم افزار فروشگاه اینترنتی، افزایش درصد فروش به جهت در دسترس بودن و سادگی در انتخاب و خرید کالا توسط مشتریان شما تضمینی می باشد.

برخی از ویژگی ها و ماژول های نرم افزار فروشگاه آنلاین شامل موارد زیر هستند:

 • پنل مدیریتی فوق العاده توانمند
 • امکان تعریف فروشگاه به صورت چند زبانه
 • امکان مدیریت چند فروشگاه اینترنتی با یک پنل مدیریتی
 • مدیریت مفاهیم عمومی فروشگاه آنلاین شامل محصولات، ویژگی ها، مشخصات فنی، دسته بندی ها، تولید کننده ها با تنظیمات متعدد برای هر یک از مفاهیم
 • امکانات عمومی فروشگاه شامل سبد خرید، لیست علاقه مندی ها، روش های پرداخت شامل آنلاین، کارت به کارت، در محل، مدیریت روش های ارسال و تعریف نرخ، امکان مدیریت کلیه کلمات سایت، مدیریت موجودی و ….
 • مدیریت کاربران، تعریف نقش ها و مدیریت حقوق دسترسی آنها
 • امکان فعالیت سایر فروشندگان در فروشگاه با دسترسی محدود به پنل مدیریتی مبتنی بر اصول تجارت الکترونیک
 • منوی پیشرفته به صورت چند سطحی با امکان تعریف فیلتر های هوشمند
 • تعریف انواع تخفیف و پیشنهادات ویژه و کارت هدیه برای فروشگاه اینترنتی
 • مدیریت محتوای داینامیک، اخبار، وبلاگ، انجمن و تالار گفتگو و …
 • لازم به یادآوری است که این نرم افزار در تراکنش های مالی، انبار ، فروش و خزانه داری با سیستم های یکپارچه فراپیام کاملا Link بوده و از طریق وب سرویس های طراحی شده، تبادل اطلاعات می نماید.

لازم بذکر است در ارتباط با کانون فرهنگی آموزشی قلم چی، که در حال حاضر در حوزه آموزش، به عنوان یکی از نمادهای مطرح در کشور می باشد، ورود به حوزه تکنولوژی کسب و کار اینترنتی، جهت ماندگاری هرچه بهتر در ذهن مخاطبین شما، به عنوان مجموعه ای پیشرو در بهره برداری از تکنولوژی روز می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

سیستم خدمات پس از فروش

سیستم پایه خدمات شامل : کارت گارانتی، کلیه  عملیات   پذیرش ، Happy call , صورتحساب خارجی و کنترل کیفی

سیستم مدیریت تعمیرگاه

سیستم مدیریت قطعات مصرفی و داغی

سیستم  برنامه ریزی سرویس های دوره ای و قراداد پشتیبانی

سیستم  روابط عمومی مرتبط با سیستم خدمات شامل دفتر اطلاعات تماس و نظر سنجی و موتور اصلی روابط عمومی  و  شکایات

مطالبات نمایندگان

حسابداری سازمان خدمات پس از فروش

More Information

 • Single Image
Apply for this job
Share this job
 • درباره ما
 • شرکت فراپیام در سال 1375 تاسیس و با هدف بهبود کسب و کار در صنایع مختلف کشور اقدام به شناسایی و تامین نیازهای صنایع مختلف در زمینه به کارگیری و بهره برداری از سیستم های اطلاعات مدیریت نموده و تلاش می نماید تا با تولید بسته های نرم افزاری در این زمینه، بهره برداری از فناوری اطلاعات را با مسیر تامین اهداف مدیران ارشد شرکت ها و صنایع مختلف همسو گرداند .
 • در مسیر توسعه فعالیت، در سال 1393 به جهت تقسیم صحیح تر فعالیت ها و ماموریت های تخصصی در گروه های کاری مختلف، اقدام به تحول ساختاری و ارتقاء کیفی مدیریت در مجموعه فراپیام نمودیم . در شرایط جدید کلیه فرایندهای گروه، شامل طراحی و تولید نرم افزار ، استقرار و آموزش سیستم ها، خدمات پشتیبانی سالیانه مشتریان ، تحقیق و توسعه R&D ، توسعه بازار و فروش به صورت تخصصی تفکیک شده و در قالب شرکت های عضو هلدینگ، مدیریت و اجرا می گردند. اسامی برخی شرکت های عضو هلدینگ فراپیام به شرح ذیل می باشد :
 • شرکت فراپیام (سهامی خاص) ، هلدینگ مرکزی به شماره ثبت 123472
 • شرکت خدمات ماندگار یکپارچه ایرانیان فراپیام ، شماره ثبت 475820
 • شرکت خدمات ماندگار نظام جامع شایان فراپیام ، شماره ثبت 473712
 • شرکت خدمات ماندگار شبکه فراپیام ، شماره ثبت 475815
 • موسسه آموزشی فراپیام به شماره ثبت 18149

مقایسه و انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری

ما در این سایت لیست نرم افزار های حسابداری موجود در بازار را گردآوری می کنیم تا به بازدید کنندگان خود کمک کنیم تا نرم افزارهای حسابداری را با هم مقایسه کرده و بهترین نرم افزار حسابداری را برای کسب و کار خود انتخاب کنند.

تماس با ما

برای تماس با ما با شماره تلگرام در ارتباط باشید:
09212822359

NEWSLETTER